úterý 30. dubna 2013

Na dobrou noc...English window no 6.O dešti bych mohla zde v Irsku psát román.Pokud jen mlží-shower rain, je to skvělé pro pokožku obličeje. Ale v Irsku leje někdy celý den, někdy pětkrát za den, mraky uletí a je třeba pět minut krásně slunečno a pak zase prší. Už jsem si zvykla docela. Deštník pomalu již nenosím, přece nejsem z cukru. A jen tady jsem zažila, že jsem šla po chodníku  a najednou metr přede mnou slejvák,  hustý jako provazy. A já suchá,  udělat dva kroky byla bych skrz naskrz mokrá.Velmi často je na obloze duha. A díky tomuto deštivému počasí je Irsko nádherně zelené.Taky se mu říká Smaragdový ostrov, prý je tu až čtyřicet odstínů zelené v přírodě.Je pravda, že se tu neohřejeme, protože pokud se náhodou udělá krásně, slunečno a teplota je kolem 22 nebo 25 st. irové šílí, na ně nezvyklé teplo.
Normální a pro ně příjemné počasí je tak 17 až 20 st. A když se povede , že jen dvakrát za den zamlží, moc nefouká a dokonce se ukáže sluníčko, mají irové pusy od ucha k uchu a z dálky na sebe volají : Lovely day !
Tak Vám všem přeji zítra Lovely day! plný sluníčka a úsměvů !

pondělí 29. dubna 2013

Papučky jako díky...Dnes jsem konečně odevzdala i druhou práci k předmětu Péče o staré lidi, kterou mi pomohla vytisknout má spolužačka Rosemary a já jí za to včera uháčkovala papučky, na které mi poslala návod Zuzka z blogu Korálky dnů meilem,za což jí moc děkuji! Myslím, že se povedly, Rosemary z nich měla radost.
U Denisky  právě probíhá Giveaway o tuto krásnou zelenou sadičku,tak se běžte také přihlásit!Dnes jen v krátkosti, utíkám nakoupit a pak zase psát úkoly, protože jsem jich vyfasovala dalších pět témat.Přeji všem krásný začátek týdne,hodně sluníčka a žádné starosti!

sobota 27. dubna 2013

Trošku jiné okénko anglického jazyka....

This is something we should all read at least once a week!!!!! Make sure you read to the end!!!!!!
Tohle je něco, co bychom si všichni měli přečíst nejméně jedenkrát týdně !!!!! Určitě to dočti do konce !!!!!!

Written by Regina Brett, 90 years old, of the Plain Dealer, Cleveland , Ohio ...
Napsala devadesátiletá Regina Brett, z Plain Dealer v Clevelendu, stát Ohio, USA…

"To celebrate growing older, I once wrote the 45 lessons life taught me. It is the most requested column I've ever written.
Na oslavu stárnutí jsem jednou napsala 45 ponaučení, které mi uštědřil život. Je to nejžádanější novinový sloupek ze všech, které jsem kdy napsala.

My odometer rolled over to 90 in August, so here is the column once more:
Můj měřič ujetých kilometrů se v srpnu překulil přes devadesát, tak tady je ten sloupek ještě jednou:


1. Life isn't fair, but it's still good.
1. Život není spravedlivý, ale je pořád dobrý.


2. When in doubt, just take the next small step.
2. Když jsi na pochybách nebo v nejistotě, učiň jenom další krůček.


3. Life is too short to waste time hating anyone.
3. Život je příliš krátký na to, abychom marnili čas nenávistí ke komukoliv.
4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch.
4. Tvoje práce se o tebe nepostará když budeš nemocen. Tvoji přátelé a rodiče ano.Udržuj s nimi kontakt.


5. Pay off your credit cards every month.
5. Vyplať svoje kreditní karty každý měsíc.


6. You don't have to win every argument. Agree to disagree.
6. Nemusíš vyhrát každý spor. Souhlas s nesouhlasem.


7. Cry with someone. It's more healing than crying alone.
7. Plač s někým. Je to mnohem hojivější, nežli pláč o samotě.
8. It's OK to get angry with God. He can take it.
8. Je v pořádku dostat vztek na Boha. On to zvládne.


9. Save for retirement starting with your first paycheck.
9. Začni šetřit na důchod od první výplaty.
10. When it comes to chocolate, resistance is futile.
10. Když přijde na čokoládu, odpor je marný.


11. Make peace with your past so it won't screw up the present.
11. Usmiř se s minulostí. Tak ti nezkazí přítomnost.


12. It's OK to let your children see you cry.
12. Je v pořádku dovolit svým dětem, aby tě viděly plakat.


13. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.
13. Neporovnávej svůj život s jinými. Nemáš představu o tom, čím vším museli projít.


14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it.
14. Jestliže vztah musí být tajný, neměli byste v něm být.
15. Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks.
15. Vše se může změnit během mrknutí oka. Ale nebojte se, Bůh nikdy nemrká.
16.. Take a deep breath. It calms the mind.
16. Zhluboka se nadechni. Uklidňuje to mysl.
17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.
17. Zbavte se všeho, co není užitečné, krásné nebo radostné.
18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger.
18. Co tě nezabije, to tě posílí.
19. It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else.
19. Nikdy není pozdě na to , mít šťastné dětství. Ale to druhé záleží jenom na tobě a nikom jiném.
20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer.
20. Když přijde k tomu, jít za tím co v životě miluješ, neber ne jako odpověď.
21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special.
21. Rozsviť svíčky, natáhni hezké prostěradlo, oblékni si svůdné prádélko. Nešetři si to na slavnostní příležitost. Dnešek je slavnostní.
22. Over prepare, then go with the flow
22. Přípravy přeháněj, potom ale jdi s proudem.
23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple.
23. Buď výstřední teď. Nečekej na stáří abys oblékl purpur.
24. The most important sex organ is the brain.
24. Nejdůležitější pohlavní orgán je mozek.
25. No one is in charge of your happiness but you.
25. Nikdo nemůže za tvé štěstí kromě tebe.
26. Frame every so-called disaster with these words 'In five years, will
this matter?'
26. Zarámuj každé tzv. neštěstí těmito slovy „ bude to mít nějaký význam za pět let?“
27. Always choose life.
27. Vždycky zvol život.
28. Forgive everyone everything.
28. Odpusť každému všechno.
29. What other people think of you is none of your business.
29. Co si o tobě myslí ostatní lidé tě nemusí zajímat.
30. Time heals almost everything. Give time time.
30. Čas léčí téměř všechno. Dej času čas.
31. However good or bad a situation is, it will change.
31. Ať je situace jak chce dobrá nebo špatná, změní se.
32. Don't take yourself so seriously. No one else does.
32. Neberte se tak vážně. Nkdo jiný to taky nedělá.
33. Believe in miracles.
33. Věřte na zázraky.
34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do.
34. Bůh tě miluje, protože je Bohem, ne pro to co jsi udělal či neudělal.
35. Don't audit life. Show up and make the most of it now.
35. Nebilancuj život. Ukaž se a dělej většinu z něj teď.
36. Growing old beats the alternative -- dying young.
36. Stárnutí poráží jinou možnost - zemřít mlád.
37. Your children get only one childhood.
37. Tvoje děti dostanou jenom jedno dětství.
38. All that truly matters in the end is that you loved.
38. Všechno, na čem nakonec doopravdy záleží je, že jsi miloval.
39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere.
39. Dostaň se ven každý den. Zázraky čekají všude.
40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd
grab ours back.
40. Když my všichni naházíme naše problémy na hromadu a uvidíme problémy ostatních, měli bychom si ty svoje vzít zpátky.

41. Envy is a waste of time. You already have all you need.
41. Závist je mrhání časem. Už máš všechno co potřebuješ.
42. The best is yet to come...
42. To nejlepší teprve přijde…
43. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
43. Bez ohledu na to jak se cítíš vstaň, oblékni se a ukaž se.
44. Yield.
44. Dávej.
45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift."
45. Život není svázán mašlí, ale je to pořád dar.

úterý 23. dubna 2013

Bez práce nejsou koláče...


Tak tohle je můj díl koláče za odměnu.Po vytištění hotového projektu jsem si začala háčkovat šálku.Chtěla jsem si vyzkoušet nový vzoreček.Je pěkný ale šálka asi počká na podzim,protože je dost hustý.Dnes ji určitě dodělám,chybí už jen kousek,ještě přemýšlím,zda ji sháčkuji koncem k sobě a nebo nechám jako šálku.

A tohle je ta práce, jedna, druhou vytisknu až zítra, která mne stála moře času,přemýšlení a psaní.Odevzdání se posunulo na pondělí,tak jsem se dnes ještě rozhodla přepsat závěr této práce.Krok po kroku v ní popisuji,jak jsem pro mou klientku s Alzheimerovou nemocí, jako její pečovatelka připravila odpoledne s poslechem vážné hudby.Moje klientka byla celý život učitelkou hudby a ta ji pomůže osvěžit dlouhodobou pamět.Realný čas lidem s Alzheimrem nic neříká,krátkodobá pamět je postižena.Snad dostanu z 60procent tolik,abych tento předmět měla uzavřený.Druhý projekt je zbývajících čtyřicet procent a aby byl předmět uzavřený musím získat minimálně 65 procent hodnocení.

Ještě Vás chci upozornit na Giveaway u Kokino Home,o tyto dvě super ceny.Ten zajda je lampička a je krásná.Plakát je možné si vybrat podle svého vkusu.Mně se na odkazu líbil moc jezevčí s motýlkem na krku.
Mějte se krásně ,já jdu přepsat závěr práce a budu pak zase chvíli háčkovat u nějakého filmu.

pátek 19. dubna 2013

Dárek a záhada....
Tyhle příze jsem dnes dostala jako dárek, od majitelky Charity shopu,za to že jsem jí uháčkovala šátek.Jen je mi záhadou,co se z nich dá uháčkovat.Nemáte s tím někdo nějakou zkušennost?Třeba jste některá z podobných přízí něco háčkovala a poradíte mi ,co a jak?Nemám vůbec žádnou představu,co by z nich bylo pěkný.
Jinak musím přes víkend dopsat další projekt,ve středu oba,i ten, co jsem psala minulý víkend odevzdám a budu mít uzavřený další,již čtvrtý předmět.Mám z toho radost.Dnes jsem poprvé měla předmět -ICT počítače.Tak to je pro mne velká španělská vesnice.Tady mám počítač sestavený doma,tedy s českou klávesnicí a českým programem a ve škole celý  AJ.Ještě ,že jste mne tam dnes nemohly vidět ,jak jsem zmatkovala.Ale mám na to deset týdnů,tak se snad naučím vše,co je potřeba.
Dnes tu bylo sice větrno-přece jen je Irsko ostrov a fouká ze všech stran-ale krásně svítilo sluníčko a já díky tomu měla hned lepší náladu.Působí na mne jako životabudič a určitě nejen na mne.Tak zítra vyperu zimní bundu a uložím ji,snad se chladna už nevrátí.Přeji Vám všem krásně prožitý víkend a děkuji,pokud mi některá z Vás poradí,co s přízí.

úterý 16. dubna 2013

Troška háčkování+Window of English no.4.

I
Včera jsem po třech dnech psaní projektu do školy potřebovala opravdu oddych.Když jsem se vrátila ze školy a otevřela blogy k nahlédnutí,hned mne zaujaly podkafíčka u Denisky.Už jsem je kdysi zkoušela uháčkovat podle blogu jedné španělky,ale bez návodu a tehdy jsem na to nemohla přijít.Jsou tak jednoduché,že druhou jsem již háčkovala z hlavy.Moc se mi líbí Na tyhle jsem použila ze syslírny malá klubíčka zbytků a určitě nejsou poslední,která jsem zkusila.
Zítra opět od rána budu psát další práci,protože obě musím příští středu již odevzdat.Tak dnes ještě večer věnuji háčku a relaxu.
Hrníček je také nový,koupila jsem ho za dvě eura padesát a je mi moc líto,že měly v Super Valu poslední.Prý měli i ve žluté a bleděmodré barvě.Musela jsem si udělat radost,někdy je to potřeba.

The pictures shows you,how important in care of elderly  people its smiling,touching and kind behaviour.The pictures are from my project..Non -verbal communication in every stage of Alzheimer's Disease has pilot role.It is important to take his hand,holding the shoulders, caressing him and smiling at him.Tune and melody of us voice is of great importance and presence of our people.Throughout the care of the client must be treated with respect and dignity!Jeden maličký úryvek z mé třídenní víkendové práce.Je to náročné ale o to víc přemýšlím o všem,o čem se učím a hlavně o stáří,o tom,jak se někteří lidé chovají ke svým rodičům či prarodičům a jsem z toho docela smutná.Myslím,že zde se spousta lidí chová,možná i díky víře,ke starým lidem daleko lépe.Mrzí mne,že jsem neměla fotoaparát s sebou ve zdejším Nursing Home-domově důchodců,protože již budova,zařízení,nábytek a spousta personálu mne přiváděla do údivu.Připadala jsem si,jako někde v luxusním hotelu a ne v domově důchodců.Když si vzpomenu,jak vypadá DD u nás v Lounech,připomínal mi víc nemocnici,než domov.Ale je pravda,že je to mnoho let co jsem tam byla na návštěvě a možná je situace dnes lepší.
Mějte se krásně,hodně sluníčka a dobrou noc!

čtvrtek 11. dubna 2013

Háčkovaný polštář a Window of english no.3.

Během prvního měsíce ve škole jsem doháčkovala tento polštář,na jehož fotku jsem dnes narazila a proto Vám jej ukazuji.Je z kluba 400gr irské příze,která obsahuje 20procent vlny.Docela se povedl a hlavně hřeje!
A z kluba ještě zbylo na polštář šedobílý podle Blanky,který už má uháčkovanou i zadní stranu.A ten Vám vyfotím až ušiji v ruce vnitřek do polštáře.Což mi tedy asi bude chvíli trvat.


A toto je dnes okénko anglického jazyka.Krásný obrázek ,mně se moc líbí i motto na něm.A myslím že je velmi jednoduchý.
A rozluštění minulého okénka:
1.přísloví-Nejezdi na vysokém koni....význam přísloví-Dont be arogant!-Nebud arogantní!
2.přísloví-Jedno jablko denně,nemusíš k lékaři!
3.přísloví-Zavřená pusa neuloví mouchy!It is better not say anything,than to say something that might to you into trouble!někdy je lepší neříct nic,než říci něco,co tě může dostat do problémů!

Doufám že jste dnes měly příjemný den a krásné myšlenky,protože Vám chci popřát všem dobrou noc a příjemné sny a to další částí of english-Dreams is not what you see in sleep,is the thing which doesn't you sleep!

úterý 9. dubna 2013

Narozeninová soutěž o plechovku u Marki....

http://markiblog.blogspot.cz/ probíhá soutěž o překrásnou plechovku.Přeji Markétce krásné dnešní narozeniny!

English window number 2.

Irská přísloví-poznáte co znamenají?


-DO NOT RIDE,THE HIGHT HORSE!


-ONE APPLE A DAY,KEEPS DOCTOR AWAY!


-A CLOSED MOUTH CATCHES NO FLIES!


Tak moje milé blogerky,máte o čem přemýšlet.Já dnes nedodám žádnou fotečku,ale musím Vám dát vědět,že mám další zkoušku a to z FIRST AID-první pomoc,test písemný 22otázek a praktická zkouška-masáž srdce,použití defibrilátoru,umělé dýchání.To byla první část praktické zkoušky,pak jsem ošetřovala pacienta z pořezanou dlaní a pak jsem oživovala zákaznici,která se složila v kavárně ve frontě.A výsledek?Prý Excellent,tak jsem moc ráda,protože jsem ráno byla dost nervní a měla pocit ,že nic neumím.Ale tak to máme skoro všechny,nebo se mýlím?
Po návratu v šest večer od rána od osmi jsem ještě odmrazila lednici a nyní si dělám večeři.Kuřecí stehna s bramborem a k tomu salát.A dnes asi půjdu brzo do hajan,protože ráno jdu znova do školy.Mějte se moc fajn,přeji Vám všem hezký večer!A už se těším na Vaše komentáře!čtvrtek 4. dubna 2013

Barm Brack?Window of English....

425ml cold tea
200 gr brown sugar
350gr dried mixed fruit
275gr self-raising flour
1egg,beaten
Put the tea,sugar and mixed fruit into a bowl.Cover and leave overnight.
Sift the flour into a bowl,then gradually beat in the egg and tea mixture.
line a 1kg loaf tin with a double thickness of greased greaseproof paper and spoon in the batter.Put into the oven preheated to moderate-180 C or Gas Mark 4,and bake for 1,5hours or until a knife inserted into the centre comes out clean!Cool to lukewarm in the tin,then transfer to a wire rack to cool completely.Remove the paper before serving!

Slíbila jsem,že budu vkládat okénka v anglickém jazyce,pro případné procvičení angličtiny některé z Vás a i mé!Dnes jsem Vám dala recept z z irské kuchařky ,jestlipak uhádnete na co?Běžně se tu prodává v obchodě a je to oblíbený zákusek k čaji s mlékem.Jsem moc zvědavá na Vaše reakce a komentáře!A upečte si!Jen přidejte náš prášek do pečiva,uhádne někdo proč?


Výměna potřetí...Oznámení pod dveřmi ,z pošty,že mám balíček mi udělalo radost.Věděla jsem již z meilu od Janičky,která pro mne tvořila v mé třetí výměně,že poslala překvapení.Janička Konkolská z Petřvaldu nemá svůj blog,ale výměny se zúčastnila a podívejte se,jakou nádheru pro mne ušila!Tímto jí MOC děkuji ,dečka už je na stole a polštářek na posteli.Měla jsem tu z Ikey dvě ještě zabalené výplně polštářů a Janička snad věděla,jak velké jsem koupila,protože její povlak sedl jak ulitý.Třetí jarní výměna háčkovací-šicí byla organizovaná Ajkou a té také děkuji za skvělou akci!


středa 3. dubna 2013

Pergola-skleník,kde tu prodávají JARO....

Dnes jsem konečně nafotila pro Vás všechny a hlavně pro Zuzku Pergolu,skleník ve kterém se tu ve Virginii prodávají kytky v květináčích,stromky ,keře,hlína a semínka.Tak se půjdeme podívat,ne?


Tak jak se Vám líbí irský prodej kytiček?Mně moc,ještě vzadu za Pergolou je udělaná prolézačka pro děti s domečkem z kůlů.To jsem zapomněla vyfotit.Dnes je sice chladno,ale sluníčko mne vytáhlo ven.Taky jsem musela na poštu,protože mi přišel poslední dárek z výměny.Od Janičky z Petřvaldu.A ten dárek Vám ukáži příště.Krásný den!

úterý 2. dubna 2013

Pět dní volna přede mnou,

Velikonoce za mnou.Dnes ráno jsem jela do školy a malá Virginia byla plná lidí ve žlutých vestách.Tak jsem si říkala,jééé už i tady nahnali nezaměstnané na úklidy ulic po velikonočních radovánkách.Nemyslím tím koledu,ale omladina od pátku do neděle hojně navštěvovala místní puby-restaurace a diskotéky.Bohužel,až později jsem se dověděla,že se ze soboty na neděli nevrátil domů jeden 17letý mladík a lidé po něm pátrali.Když jsme se po šesté večer ze školy vracely,silnice okolo říčky tady byla plná policejních aut,byla tam i ambulance.Rickyho pravděpodobně našli,ale jeho spolužáci na FB napsali RIP Ricky.Je mi líto mladého života,i takto mohou končit Velikonoce.

Já je strávila s háčkem,skoro dodělala kulatý polštář podle Blanky,uháčkovala jednu čepku kamarádce pro její vnučku.Učím ji háčkovat a přišla v sobotu celá neštastná,že čepičku už pětkrát párala a vychází jí škopek a ne čepička.Tady je mé dílko,podle Lenky Fizulky,ale musím se přiznat,že první jsem dělala jen z dlouhých sloupků a taky párala.
Krásný melírek,že,moc se mi líbí,je takový jarní

A tohle je linecké,které jsem napekla,kdyby někdo přišel na koledu.
No ,jak myslíte ,že to dopadlo???Nikdo nepřišel a já mám snad o kilo víc!Slíbila jsem Anýzovce,která žije ve Francii,že jí sem vložím recept na mé linecké.Tohle dělám leta,je krásně měkké hned,nemusí ani odležet.
Anýzovko připrav si:
42Dkg hladké mouky
25Dkg másla,dávám tu neslané ve stříbrném obale,ve zlatém tady v Irsku je osolené máslo
10Dkgmoučka cukr
 2-3vařené žloutky vychladlé.
Kůra z citronu dle chuti-omytého řádně

Vše nasypu na hromadu,máslo nakrájím na kostičky,ne úplně změklé,uvařené žloutky jsem dala nyní tři,protože jsem koupila levnější menší vejce,ty nastrouhám na jemném struhadle stejně tak kůru z citronu.Ještě cukr moučku a proděláme v těsto.Je vláčné,pokud se hodně lepí,přidám podle oka ještě hrstičku mouky.Pak zabalím do folie a dám uležet do lednice.Z této dávky jsem vykrájela skoro pět plechů,z placky silné asi dva a půl mm.Větší tvary-beránky jsem dělala silnější placky asi tři mm.Mám jen horkovzdušnou troubu,asi sto let starou,ale upeče vše.Po devíti minutách kouknu a pokud je těsto ještě bílé,nechávám ještě minutku ,dvě v troubě.U lineckého je někdy lepší vyndat plech dříve,minutka navíc a linecké je tmavší.Nechám vychladnout a pak teprve sundávám z plechu.Pozor,je křehké.Mazala jsem mou oblíbenou marmoškou z černého rybízu,jen ty kuličky jsem musela vybírat,jinak se cukroví láme.Tak Anýzovko vyzkoušej třeba kolečka k nedělnímu čaji!Atˇ se Ti povede!
Za týden mám v úterý další zkoušku ,plno úkolů,ale jsem ráda,že příštích pět dní jsem doma.Konečně nafotím i Pergolu,skleník,ve kterém se prodávají květiny a slíbila jsem Zuzce-Korálky dnů,že ho na blog nafotím.mějte se moc hezky,i když většina asi už spí!Dobrou noc!Ještě bych chtěla dodat,že tady je vynikající marmeláda-Lemon custard-v doslovném překladu Citronový puding a s tou mi naše Linecké chutná úplně nejvíc.Klasický irský Citronový jam vypadá jak želé,s kousky kůry ale je na můj vkus hořký.Tato marmoška je žlutá neprůhledná,vypadá opravdu jako ovocný pudink a je sladkokyselá.Mají ji i u nás v Praze v MaS.Ochutnejte ji,třeba i Vám zachutná.